Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือ เราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
 2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ
 2. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 5. ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ